ម៉ោងផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះ
5:00 AM - 5:30 AMLife Blessing Linder Dhama
5:30 AM - 6:00 AMRigtous Conduct
6:00 AM - 8:00 AMEnglish Premier League 2017 Manchester United & West Ham
8:00 AM - 9:00 AMកម្មវិធី តុបំភ្លឺ
9:00 AM - 10:00 AMKodomo Junior Singing Contest9
10:00 AM - 11:00 AMបេះដូងលាក់ស្នេហ៍
11:00 AM - 12:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
12:00 PM - 1:30 PMឥទ្ធិពលស្នេហ៍
1:30 PM - 2:00 PMMusic Mix
2:00 PM - 2:30 PMកម្មវិធី ជោគជ័យ
2:30 PM - 4:30 PMផ្សាយឡើងវិញ តន្រ្តីសម័យទំនើប
4:30 PM - 5:00 PMOriginal Song
5:00 PM - 5:30 PMMyTv Comedy
5:30 PM - 6:00 PMJapan Animation
6:00 PM - 7:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
7:00 PM - 8:00 PMរឿងផ្ការីកក្នុងចឹត្ត
8:00 PM - 8:30 PMកម្មវិធី ជោគជ័យ
8:30 PM - 9:00 PMល្ខោនខោល
9:00 PM - 10:00 PMរឿងព្រះរាជបុត្រចន្រ្តា
10:00 PM - 11:30 PMរឿងឥទ្ធិពលស្នេហ៍
11:30 PM - 1:30 AMកម្មវិធី តន្រ្តីសម័យទំនើប
1:30 AM - 3:30 AMកម្មវិធី ពេញចិត្តរឺអត់(ថ្ងៃអាទិត្យ)
3:30 AM - 5:00 AMMusic Mix
ម៉ោងផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះ
5:00 AM - 5:30 AMLife Blessing Linder Dhama
5:30 AM - 6:00 AMRigtous Conduct
6:00 AM - 8:00 AMEnglish Premier League 2017 Chelsea & Burnley
8:00 AM - 9:30 AMMusic Mix
9:30 AM - 10:00 AMកម្មវិធី ជោគជ័យ
10:00 AM - 11:00 AMរឿងបេះដូងលាក់ស្នេហ៍
11:00 AM - 12:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
12:00 PM - 1:30 PMរឿងឥទ្ធិពលស្នេហ៍
1:30 PM - 2:00 PMMusic Mix
2:00 PM - 2:30 PMល្ខោនខោល
2:30 PM - 3:00 PMMusic Mix
3:00 PM - 4:00 PMរឿងព្រះរាជបុត្រចន្រ្តា
4:00 PM - 5:00 PMកម្មវិធី Love Secret
5:00 PM - 5:30 PMMyTv Comedy
5:30 PM - 6:00 PMJapan Animation
6:00 PM - 7:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
7:00 PM - 8:00 PMរឿងផ្ការីកក្នុងចឹត្ត
8:00 PM - 8:30 PMOriginal Song
8:30 PM - 9:00 PMល្ខោនខោល
9:00 PM - 10:00 PMរឿងព្រះរាជបុត្រចន្រ្តា
10:00 PM - 11:30 PMរឿងឥទ្ធិពលស្នេហ៍
11:30 PM - 1:30 AMកម្មវិធី ពេញចិត្តរឺអត់(ថ្ងៃសៅរ៍)
1:30 AM - 5:00 AMMusic Mix
ម៉ោងផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះ
12:00 AM - 1:30 AMពេញចឹត្តរឺអត់(ថ្ងៃសៅរ៍)
5:00 AM - 5:30 AMLife Blessing Under Dhama
5:30 AM - 6:00 AMDhama & Society
6:00 AM - 7:00 AMFacebook Dedication
7:00 AM - 9:30 AMកម្មវិធី ពេញចិត្តរឺអត់(ថ្ងៃអាទិត្យ)
9:30 AM - 10:00 AMMyTv Cameday
10:00 AM - 11:00 AMរឿង បេះដូងលាក់ស្នេហ៏
11:00 AM - 12:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
12:00 PM - 1:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
1:30 PM - 2:00 PMMusic Mix
2:00 PM - 2:30 PMល្ខោនខោល
2:30 PM - 3:00 PMMusic Mix
3:00 PM - 4:00 PMរឿង ព្រះរាជបុត្រចន្ត្រា
4:00 PM - 5:00 PMOriginal Songs
5:00 PM - 5:30 PMMyTv Cameday
5:30 PM - 6:00 PMJapan Animation
6:00 PM - 7:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
7:00 PM - 8:00 PMរឿង កំណប់ឪខ្ញុំ
8:00 PM - 8:30 PMOriginal Songs
8:30 PM - 9:00 PMល្ខោនស្បែកតូច
9:00 PM - 10:00 PMរឿង ព្រះរាជបុត្រចន្ត្រា
10:00 PM - 11:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
11:30 PM - 12:30 PMកម្មវិធី Love Secret
1:30 AM - 5:00 AMMusic Mix
ម៉ោងផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះ
12:30 AM - 5:00 AMMusic Mix
5:00 AM - 5:30 AMKhmer Buddhist & Buddha Land
5:30 AM - 6:00 AMDhama & Society
6:00 AM - 8:00 AMកម្មវិធី ពេញចិត្តរឺអត់(ថ្ងៃសៅរ៍)
8:00 AM - 10:00 AMកម្មវីធី សុខភាពខ្ញុំ
10:00 AM - 11:00 AMរឿង បេះដូងលាក់ស្នេហ៏
11:00 AM - 12:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
12:00 PM - 1:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
1:30 PM - 2:00 PMMusic Mix
2:00 PM - 2:30 PMល្ខោនស្បែកតូច
2:30 PM - 3:00 PMMusic Mix
3:00 PM - 4:00 PMរឿង ព្រះរាជបុត្រចន្ត្រា
4:00 PM - 4:30 PMOriginal Songs
4:30 PM - 5:30 PMHi/Li of English Premier League 2016
5:30 PM - 6:00 PMJapan Animation
6:00 PM - 7:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
7:00 PM - 8:00 PMរឿង កំណប់ឪខ្ញុំ
8:00 PM - 10:00 PMLive Miss Grand 2017
10:00 PM - 11:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
11:30 PM - 1:30 AMកម្មវិធី ពេញចិត្តរឺអត់(ថ្ងៃអាទិត្យ)
ម៉ោងផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះ
11:30 PM - 12:30 AMកម្មវិធី តុបំភ្លឺ
1:30 AM - 5:00 AMMusic Mix
5:00 AM - 5:30 AMKhmer Buddhist & Buddha
5:30 AM - 6:00 AMSaving & Buddist
6:00 AM - 7:00 AMMusic Mix
7:00 AM - 9:30 AMMiss Grand 2017
9:30 AM - 10:00 AMMusic Mix
10:00 AM - 11:00 AMរឿង បេះដូងលាក់ស្នេហ៏
11:00 AM - 12:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
12:00 PM - 1:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
1:30 PM - 2:00 PMSunday Musix
2:00 PM - 3:00 PMMusic Mix
3:00 PM - 4:00 PMHi/Li of English Premier League 2016
4:00 PM - 4:30 PMOriginal Songs
4:30 PM - 5:30 PMកម្មវិធី ជោគជ័យ
5:30 PM - 6:00 PMJapan Animation
6:00 PM - 7:00 PMរឿង ស្រមោលអសោក
7:00 PM - 8:00 PMកម្មវិធី តុបំភ្លឺ
8:00 PM - 10:00 PMGenzberg Uber Fighter
10:00 PM - 11:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
ម៉ោងផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះ
12:00 AM - 12:30 AMកម្មវិធី តុបំភ្លឺ
12:30 AM - 5:00 AMMusic Mix
5:00 AM - 5:30 AMLife of buddha
5:30 AM - 6:00 AMbuddist forum
6:00 AM - 8:00 AMកម្មវីធី ពេញចឹត្តរឺអត់ថ្ងៃសៅរ៍
8:00 AM - 9:00 AMJapan Animation
9:00 AM - 11:00 AMGanzberg Uber Fighter 2017
11:00 AM - 12:00 PMFacebook Active
12:00 PM - 1:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
1:30 PM - 2:00 PMMusic Mix
2:00 PM - 5:00 PMLive Clear National Futsal Cup 2017
5:00 PM - 5:30 PMMusic Mix
5:30 PM - 8:00 PMកម្មវីធី ពេញចឹត្តរឺអត់ថ្ងៃសៅរ៍
8:00 PM - 10:00 PMរឿង វាលស្រីស្រណោះ
10:00 PM - 11:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
11:30 PM - 1:30 AMLive English Primier League 2017 Stock City & Arsenal
ម៉ោងផ្សាយកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះ
5:00 AM - 5:30 AMLife of buddha
5:30 AM - 6:00 AMVetika Treyveath
6:00 AM - 8:00 AMEnglish Premier League 2017 Stock City & Arsenal
8:00 AM - 9:00 AMJapan Animation
9:00 AM - 10:00 AMFace to face
10:00 AM - 12:00 PMកម្មវិធី តន្ត្រីសម័យទំនើប
12:00 PM - 1:30 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
1:30 PM - 2:00 PMMusic Mix
2:00 PM - 3:30 PMកម្មវិធី សុខភាពខ្ញុំ
3:30 PM - 4:30 PMHi/Li of English Premier League 2016
4:30 PM - 5:00 PMកម្មវិធី ជោគជ័យ
5:00 PM - 6:00 PMKodomo Junior Singing Contest9
6:00 PM - 8:00 PMកម្មវីធី ពេញចឹត្តរឺអត់ថ្ងៃអាទិត្រ
8:00 PM - 9:00 PMកម្មវីធី Love Secret
9:00 PM - 10:00 PMរឿង ឥទ្ធិពលស្នេហ៏
12:30 AM - 1:30 AMEnglish Premier League 2017 Stock City & Arsenal
3:30 AM - 5:00 AMMusic Mix
10:00 PM - 12:00 AMLive English Primier League 2017 Spur & Chelsea
1:30 AM - 3:30 AMកម្មវិធី ពេញចិត្តរឺអត់(ថ្ងៃសៅរ៍)
  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១