ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ២០១៧

កម្មវីធី ប្ដីខ្ញុំខ្លាំង ជាកម្មវិធីកំសាន្តសំរាប់លក្ខណះគ្រួសារដំបូងគេបង្អស់ដែលល្បីលំដាប់អន្តជាតិ មានផ្សាយជួនទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV រៀងរាល់ ថ្ងៃសៅរិ៍ ចាប់ពីម៉ោង 8:00 យប់ ដល់ 9:30 យប់៕

អត្ថបទទាក់ទង

My Man Can | ប្តីខ្ញុំខ្លាំង | 13-08-2016 Part 01

កម្មវីធី ប្ដីខ្ញុំខ្លាំង ជាកម្មវិធីកំសាន្ត សំរាប់លក្ខណះគ្រួសារ

ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ២០១៧

My Man Can | ប្តីខ្ញុំខ្លាំង | 13-08-2016 Part 02

កម្មវីធី ប្ដីខ្ញុំខ្លាំង

ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ២០១៧

My Man Can | ប្តីខ្ញុំខ្លាំង | 13-08-2016 Part 03

កម្មវីធី ប្ដីខ្ញុំខ្លាំង

ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ២០១៧

My Man Can | ប្តីខ្ញុំខ្លាំង | 13-08-2016 Part 04

កម្មវីធី ប្ដីខ្ញុំខ្លាំង

ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ២០១៧

My Man Can | ប្តីខ្ញុំខ្លាំង | 13-08-2016 Part 05

កម្មវីធី ប្ដីខ្ញុំខ្លាំង

ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ២០១៧

My Man Can | ប្តីខ្ញុំខ្លាំង | 13-08-2016 Part 06

កម្មវីធី ប្ដីខ្ញុំខ្លាំង

ថ្ងៃសុក្រ ខែសីហា ២០១៧

មតិយោបល់

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១