ថ្ងៃអាទិត្យ ខែសីហា ២០១៧

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី បានបង្កើតកម្មវិធីលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងមួយ ដែលតែងតែធ្វើអោយលោកអ្នកផ្ទុះសំណើចស្ទើទប់ចិត្តមិនបាន ជារៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍នោះគឺ កម្មវិធីសំណើចចុងសប្តាហ៏ ជាមួយក្រុមកំប្លែងល្បីៗប្រចាំកម្មវិធី។

អត្ថបទទាក់ទង

Sunday Night Fun | រឿង ជំលោះព្រោះសុបិន្ត | ESP3 | 28-06-2015...

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី

ថ្ងៃអាទិត្យ ខែសីហា ២០១៧

Sunday Night Fun | រឿង ជំលោះព្រោះសុបិន្ត | ESP3 | 28-06-2015...

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី

ថ្ងៃអាទិត្យ ខែសីហា ២០១៧

Sunday Night Fun | រឿង ជំលោះព្រោះសុបិន្ត | ESP3 | 28-06-2015...

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី

ថ្ងៃអាទិត្យ ខែសីហា ២០១៧

Sunday Night Fun | រឿង ជំលោះព្រោះសិបន្ត | ESP2 | 21-06-2015 ...

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី

ថ្ងៃអាទិត្យ ខែសីហា ២០១៧

Sunday Night Fun | រឿង ជំលោះព្រោះសិបន្ត | ESP2 | 21-06-2015 ...

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី

ថ្ងៃអាទិត្យ ខែសីហា ២០១៧

Sunday Night Fun | រឿង ជំលោះព្រោះសិបន្ត | ESP1 | 14-06-2015 ...

ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ ម៉ាយធីវី

ថ្ងៃអាទិត្យ ខែសីហា ២០១៧

មតិយោបល់

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១