កម្មវីធីថ្មី សម្រាប់ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ MyTV កម្មវិធី ប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំង

 ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 31 ខែសីហា 2017

បន្ទាប់ពីដូវកាល កម្មវិធី ប្តីខ្ញុំខ្លាំង ត្រូវបានបញ្ចប់

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង ២

  • ពាណិជ្ជកម្មទំព័រមុខក្រោមគេខាងឆ្វេង​ ១