ចន្លោះអាថ៌កំបាំង

កម្មវិធីកម្សាន្តថ្មី «ចន្លោះអាថ៌កំបាំង» ចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហ ម៉ោង ៧យប់ នៅ MyTV!