បាទ មេ!

ទស្សនាកម្មវិធី «បាទ មេ!» នឹងមានចាក់ផ្សាយនៅយប់នេះ ម៉ោង ៨យប់ នៅ MyTV !