បាទ មេ!

កម្មវិធី «បាទ មេ!» មានចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ម៉ោង៨យប់ នៅ MyTV

កូរនោះកូរ បុគ្គលិកអើយបុគ្គលិក និយាយដើមមេផង យកចិត្តមេផង និយាយពីថា សើចៗ តាំងពីដើមដល់ចប់តែម្តង 😂😂 ទស្សនាកម្មវិធី «បាទ មេ!» នឹងមានចាក់ផ្សាយនៅយប់នេះ ម៉ោង ៨យប់ នៅ MyTV !