រឿងខ្ញុំអីចឹង!

កម្មវិធីថ្មីសម្តែងដោយលោកតា វុិចទ័រ ដោយផ្ទាល់តែម្តង «រឿងខ្ញុំអីចឹង!» នឹងមានចាក់ផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ខែមករា ម៉ោង ៨យប់ នៅ MyTV!!