ចន្លោះអាថ៌កំបាំង

កម្មវិធីកម្សាន្តថ្មី «ចន្លោះអាថ៌កំបាំង» បានឈានមកដល់ថ្ងៃចាក់ផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនាកម្សាន្តហើយ 😍😍 ទស្សនាកម្មវិធី «ចន្លោះអាថ៌កំបាំង» ចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហ ម៉ោង ៧យប់ នៅ MyTV!