រឿង ទេវតាធាតុទាំង៥

រឿង ទេវតាធាតុទាំង៥ មានចាក់ផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃ ចន្ទ-សុក្រ វេលាម៉ោង ៦ ដល់ ៧ ល្ងាច